Like this event

Västanå naturreservat

Vill du uppleva kontraster är en vandring i Västanå naturreservat något att sträva efter. Här kan du vandra från tallmo till frodig lövskog, och det är väl värt ett besök, särskilt på våren. Har du tur kan du få se både mindre flugsnappare och rosenfink

Från tallmo till frodig lövskog. En vandring genom Västanå naturreservat bjuder på kontraster. I den övre delen av branten växer tallarna direkt på berget medan den nedre delen är täckt av lummig lövskog med många av våra ädla lövträd. I norra delen av reservatet rinner Röttleån genom en djup ravin.

I området finns en mycket rik vårflora och ett rikt fågelliv. Mindre flugsnappare och rosenfink lever här tillsammans med mer vanliga arter som svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare och gärdsmyg. På våren och hösten rastar här många av de flyttfåglar som använder Vättern som ledlinje när de flyger.

Vätterns gravsänka

Vättern uppstod när en del av berggrunden sjönk ner i förhållande till den omgivande marknivån. Det bildades en så kallad gravsänka. Sidorna i en sådan gravsänka kan vara mycket branta. Västanå naturreservat ligger i en sådan brant sida. Branten stupar inte direkt ner i vattnet utan övergår i ett planare område nere vid sjöstranden - de så kallade rasterna. Rasternas skyddade läge, nedanför branten, ger ett gynnsamt lokalklimat. Tillsammans med den rika berggrunden gör det att många ädla lövträd trivs här.

I de nedre delarna av området växer därför bokskog och örtrika lövblandskogar med stort inslag av ädellövträd och gråal. Buskskiktet i lövskogen är välutvecklat och vårväxtligheten är rik på mellanhäxört, lungört samt blå-, vit-, och gulsippor. Under sommaren blommar stora bestånd av ramslök, storrams och sårläka. På förkastningsbrantens övre delar växer hällmarkstallskog.

Inom området finns rikligt med mark- och vedlevande svampar, bland annat flera sällsynta och hotade arter. Slöjröksvamp, igelkottröksvamp och dystersopp växer på marken i bokskogen medan skillerticka lever på bok. Kandelabersvamp, gräns- och fläckticka är andra av de många svampar som växer på liggande löv- och barrträd av olika åldrar och storlekar, men även på stående död ved, till exempel i sälg- och hasselsnår. Västanå har också ett rikt fågelliv med till exempel mindre flugsnappare och skogsduva.

Om du planerar att stanna över natten så ligger hotellet Gyllene Uttern och Västanå Slott nära Västanå naturreservat.