Like this event

Västanå naturreservat

Upplev magiska vyer och naturens kontraster längs med Vätterns branter i Västanå naturreservat. Här kan du utforska allt från tallmo till frodig lövskog och har du tur kan du få se både mindre flugsnappare och rosenfink.

Ett besök i Västanå naturreservat bjuder på storslagna kontraster i naturen. I den övre delen av branten växer tallarna direkt på berget medan den nedre delen är täckt av lummig lövskog med många av våra ädla lövträd. I norra delen av reservatet rinner Röttleån genom en djup ravin. Följer du ån kommer du till Röttle by och det storslagna vattenfall som finns där. Längs med branterna och tillbaka genom skogen går vandringsleden Västanåleden, en rundslinga på 7,4 km. Västanåleden är en knutpunkt för flera andra vandringsleder, så som John Bauerleden och Franciskusleden.

Naturreservatet är en del av Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg och länsgränsen mot Östergötland i norr.

Upplev en vacker vårflora och ett rikt fågelliv
I Västanå naturreservat finns en mycket rik och vacker vårflora och ett rikt fågelliv. Här kan du hitta mindre flugsnappare, skogsduva och rosenfink men även mer vanliga arter som svarthätta, trädgårdssångare, grönsångare och gärdsmyg. På våren och hösten rastar många av de flyttfåglar här, som använder Vättern som ledlinje när de flyger.

I de nedre delarna av området växer bokskog och örtrik lövblandskog med stort inslag av ädellövträd och gråal. Buskskiktet i lövskogen är välutvecklat och vårväxtligheten är rik på mellanhäxört, lungört samt blå-, vit-, och gulsippor. Under sommaren blommar stora bestånd av ramslök, storrams och sårläka.

Inom området finns även rikligt med mark- och vedlevande svampar, bland annat flera sällsynta och hotade arter. Slöjröksvamp, igelkottröksvamp och dystersopp växer på marken i bokskogen medan skillerticka lever på bok. Kandelabersvamp, gräns- och fläckticka är andra av de många svampar som växer på liggande löv- och barrträd av olika åldrar och storlekar, men även på stående död ved, till exempel i sälg- och hasselsnår.

Magiska vyer längs med Vätterns branter
Vättern uppstod när en del av berggrunden sjönk ner i förhållande till den omgivande marknivån. Det bildades en så kallad gravsänka. Sidorna i en sådan gravsänka kan vara mycket branta. Västanå naturreservat ligger i en sådan brant sida och ett besök i naturreservatet är därför en mäktig upplevelse med storslagna vyer utöver Vättern.

Ta dig hit

Västanå naturreservat ligger cirka 5 km söder om Gränna, i Röttle by. Från E4 kör du av på avfart 103 eller 104. Mellan avfarterna, på den mindre vägen väster om E4, finns en vägvisning åt sydväst ner mot Röttle by och naturreservatet. Åker du längs med länsväg 133 tar du av mot Västanå.

Parkeringsplats och informationstavla finns i norra delen av Röttle by. Därifrån finns vägvisning till reservatet. Önskar du åka kollektivt kan du ta regionbuss 121 eller regionsbuss 122, som går mellan Gränna Hamn och Jönköping Resecentrum. Närmsta busshållplats heter ”Gränna, Röttlevägen” och därifrån är det cirka 1 km till naturreservatet. För tidtabell och biljetter, se jlt.se

Allemansrätten
Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet, läs mer på Länsstyrelsens webbplats. Västanå naturreservat, Länsstyrelsen

Fakta
• Finns det vattentillgång? Kan man fylla på sin vattenflaska? Nej
• Finns vindskydd: Ja
• Finns grillplatser/rastplats: Ja
• Finns toalett: Torrdass finns (stängd oktober-april)
• Tillgänglighet: Kuperade stigar, sträckor med spänger, hinder längs med stigar och vägar.
• Finns parkeringsmöjligheter: Ja