Like this event

Strömsberg

Vill man se i stort sett alla Sveriges lövträd, då är Strömsberg platsen att besöka. Här växer främst hassel, björk och ek, men ädlare lövträd som alm, ask och lind finns här också. Det är ett väldigt attraktivt strövområde.

Strömsbergs naturreservat ligger på Jönköpingsdalens östra sluttning. Området består av gammal, igenvuxen betesmark och uppodlat jordbrukslandskap. I Strömsbergsskogen växer främst hassel, björk och ek. Ädlare lövträd som alm, ask och lind förekommer också. Delar av skogen är planterad, till exempel vissa områden med bok, poppel och gran.

Kvar sedan hagmarkstiden står ett antal jätteträd, bland annat en imponerande lind och flera gamla ekar, där den äldsta är drygt 600 år. Dessutom finns många gamla vildaplar.

Strömsberg har en rik växtlighet, framför allt i bäckravinerna som genomkorsar sluttningen. Här växer främst så kallade lundväxter, där vitsippa och blåsippa är dominerar. Andra viktiga lundväxter är skogsbingel, lundstjärnblomma, ängsfräken och majbräken. Här kan man även hitta mindre vanliga arter som lungört, skogsstarr, tandrot och hässlebrodd.

I den sydöstra, mera höglänta delen av reservatet ligger Vassnöden, ursprungligen ett torp, omgivet av hagmark. Vassnöden var bebott fram till 1970. Därefter växte hagmarken igen, men på 1990-talet röjdes marken. Sedan 1995 betas hagmarken kring Vassnöden.

På flera håll i reservatet kan man se spår av vilda djur, som älg, skogshare, grävling och rådjur. Den varierande skogen ger också ett rikt fågelliv, bland annat häckar den sällsynta, mindre flugsnapparen i området.