Like this event

Rosenlunds bankar

Vid Rosenlunds bankar störtar sig Vätterns södra strand dramatiskt ner i vattnet. Rosenlunds bankar är en 35 meter hög och 2 kilometer lång erosionsbrant som kan ses redan på långt avstånd och är ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

Rosenlunds bankar är en av Sveriges mest berömda istidsavlagringar och är ett mycket karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. Erosionen av bankarna pågår ständigt och krönet flyttas 20-30 meter under en 100-årsperiod. Eftersom landhöjningen är större i norra än i södra Sverige, tippar Vätterns vattenyta långsamt mot söder och vattennivån stiger med ungefär 1,7 millimeter om året.

Jätteträd och ovanliga djur
En stor koloni backsvalor har en naturlig häckningslokal i branterna. I en närliggande bäckravin häckar även kungsfiskare. Skrämmafältet, den öppna gräsbevuxna ytan i anslutning till rasbranterna, är mycket viktig för rastande flyttfåglar. Det finns fina utsiktsplatser där man under vår och höst kan skåda flyttfågel.

På delar av rasbranten och bankarna växer lövskog. I den fuktiga miljön bland lövträden trivs många landlevande snäckor, bland annat den ovanliga barksnäckan. I närheten av Skrämmabäcken finns också fem skyddsvärda jätteträd av ek. Trädens omkrets är mellan tre och sju meter!

Under vattenytan
Öster om bankarna, i Huskvarnaviken, har man gjort intressanta marinarkeologiska fynd. I viken finns ett imponerande stenröse och bland lösfynden finns svärd och en halsring från bronsåldern. Fynden kan ses på Jönköpings läns museum. En modell av röset och en del föremål finns också på Kruthuset (Huskvarna Stadsmuseum).

Rosenlundspromenaden
En promenad över Rosenlundsbankarna, genom Skrämmabäckens ravin och längst med Sannabadet och bostadsområden. Stora delar av promenaden har du utsikt över Vättern. Promenaden är 5,8km. Vägen är enkel att promenera. Du går på grus eller asfalt. Vid Sannabadet kommer det finnas en längre trappa samt bro. Parkering finns i bostadsområdet, Sannabadet, Elmiafältet och vid Rosenlunds herrgård.