Like this event

Jönköpings slott

Visste du att mitt i Jönköping har det en gång i tiden funnits ett slott? Vid Hamnparken finns en modell över slottet och vid Munksjön västra strand kan man se väggarna som en gång var en del av slottet ut mot Munksjön.

Idag står delar av polishuset, länsstyrelsen, Per Brahe gymnasiet och residenset där slottet en gång låg. Slottet upptog det vi i dag kallar för väster, med avgränsning av Vättern i norr, Munksjön i öster, polishuset i söder och kyrkogatan i väster.

Kloster
Slottet uppfördes som kloster på medeltiden, det instiftades 1283 och var ett kloster fram till Vasas reformation. Det fungerade inte bara som kloster utan även som en politisk mötesplats och det var här som Magnus Eriksson och hans son Erik Magnusson slöt fred med hjälp av Albrekt av Mecklenburg. Gustav Vasa byggde om klostret under 1540-1550-talet och det är här som Jönköpings slott börjar ta form. Man började med att lägga jordvallar runt byggnaderna och senare försågs jordvallarna med runda hörntorn.

1600-talet och framåt
Under hela första hälften av 1600-talet genomgår slottet en stor om- och utbyggnad. Bastionssystemet påbörjades i början av 1600-talet med de båda södra bastionerna Gustavus och Carolus som sannolikt stod klara redan innan stadens brand 1612. Även den nordvästra spetsbastionen, Adolphus, var sannolikt i det närmaste färdigställd vid detta tillfälle, medan Christina i nordöst prioriterats lägre och byggts klar först några år senare. I sitt fullt utbyggda skick var Jönköpings slott en av landets största fästningar och upptog då en yta på omkring 10 hektar. Dess strategiska betydelse minskade dock efter Roskildefreden 1658, då Jönköping inte längre var en gränsstad, även om fästningens betydelse som administrativt centrum med länsstyrelse och landshövding, samt i mobiliseringshänseende, kvarstod. Under 1700-talet förfaller slottet och 1737 brinner det ner till grunden. Efter branden byggdes slottet aldrig upp igen. Under 1800-talet vill staden Jönköping ta över marken men slottets mark ägs av kronan men 1850 släpper kronan marken utanför slottet till staden och de hjälps åt att riva det som finns kvar av slottet. 1862 för staden även resterande mark. 1870 är det helt borta.

Arkeologiska utgrävningar
I området har det gjorts flera arkeologiska utgrävningar sedan början av 1970-talet. Idag kan man se rester av murarna i ett fönster på Munksjöns västra strand. På västra kajen finns även Bastionsparken. Parkens gestaltning ska spegla Bastion Carolus och bland annat ser man en mur och en vallgrav.