Like this event

Alex förklarar allemansrätten

Allemansrätten är på många sätt grunden i det Svenska friluftslivet. Rätten att tillfälligt kunna vistas i naturen oavsett vem som äger marken gör det möjligt för vem som helst att ge sig ut i skog och mark utan att på förhand fråga om lov. Allemansrätten är faktiskt en del av Sveriges grundlag och definieras där som att - “Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.”

Även om definitionen må tyckas vara vag så finns det tydliga riktlinjer kring vad som gäller och allemansrätten brukar summeras som “Inte störa, inte förstöra”. För även om alla har rätt att vistas i naturen så medför denna rättighet ett stort antal skyldigheter som är viktiga att ha koll på. Nedan förtydligas vad som gäller för de vanligaste friluftsaktiviteterna.

Vandring

Alla har rätt att vandra fritt i den svenska naturen men inte varsomhelst; även ett par vanliga vandringskängor sliter på naturen och det är därför viktigt att anpassa sin vandring efter underlaget för att åsamka så lite skada som möjligt. Gå i största möjliga mån på befintliga stigar och undvik att vandra på känslig mark såsom trädplanteringar och berghällar med lavar och mossor. Slitaget från vandring må verka minimalt men märks tydligt i välbesökta naturområden där stigarna blir bredare för varje år som går, något som tar naturen lång tid att läka.

Tältning

Att tälta en eller ett par nätter på privat mark går också bra men tänk på att inte tälta i närheten av boningshus samt att välja din lägerplats med omsorg, undvik planteringar, åkermark eller annan känslig natur. Vanlig skogsmark i en skog som fått etablera sig är att föredra. Om det finns anvisade tältplatser i det området du besöker så använd dessa i första hand.

Eldning

Lägerelden är en viktig del av friluftslivet och eldning är tillåtet om det sker på ett sätt som inte riskerar att skada andra personer eller naturen. Detta innebär till exempel att det aldrig är tillåtet att elda på klippor då detta riskerar att lämna permanenta skador och det är heller inte tillåtet att elda om det finns risk för att elden sprider sig. Undvik därför att elda direkt på mossa, torv eller jordig skogsmark då dessa material är lättantändliga och glöden kan pyra i dagar efter att du lämnat platsen för att sedan flamma upp igen. Planera din lägerplats väl och om möjligheten finns så är det alltid bäst att använda redan iordningställda eldstäder eller att elda på underlag såsom sand eller grus. Det finns också många olika varianter av portabla eldstäder där du kan ha en mysig lägereld utan att skada marken. Se också till att ha gott om vatten nära till hands och släck elden väl innan du lämnar platsen.

Inom naturreservat och nationalparker finns begränsningar i allemansrätten och det är ofta bara tillåtet att slå läger och elda på anvisade platser och ibland är det helt förbjudet.

Hundar

Hundar ska alltid hållas kopplade under perioden 1 mars - 20 augusti och får övrig tid gå lösa under förutsättning att du har god uppsikt och hunden inte riskerar att skada naturen eller störa djurlivet.

Fordon

Att framföra motordrivna fordon i terräng är oftast förbjudet, även för den som äger marken. Om du ska parkera din bil så gör det i direkt anslutning till vägen för att skada naturen så lite som möjligt.

Du har rätt att vistas i naturen men det ska inte märkas att du varit där, ta med ditt skräp hem, ingen annan ska behöva plocka upp efter dig. Har du orkat bära med dig sakerna ut så orkar du bära med dig det hem igen.

Förhåll dig till det engelska mantrat
Leave nothing but footprints
Take nothing but pictures
Kill nothing but time