Like this event

Vretaholms eklandskap

Naturreservat strax norr om Gränna som består av betesmarker och fina lövskogsområden som domineras av ek.

Vretaholm ligger i det område som kallas Vätterbranterna, ett område som sträcker sig från Tenhult i söder till Omberg i Östergötland i norr.

Ställ bilen och vandra genom en ädellövsskog bestående av grova ekar blandat med asp, björk, al, alm, ask och lönn. Flera av ekarna har tidigare stått i öppen mark. Men i de brantaste delarna har skogen förmodligen varit tät under en lång tid. Området är förhållandevis orörd och här finns en hel del död ved. I området växer tårticka, storgöte och trolldruva.

Man har hittat ganska många arter av landsnäckor och i de solexponerade grova ädellövsträden trivs alvar och olika insektsarter. Här finns till exempel ett stort antal vedlevande skalbaggar. Bålgetingen, Smålands landskapsinsekt, är vanlig i de ihåliga ekarna i reservatet.

Parkeringsplats finns bland annat vid Toragården i Uppgränna.